Clàusules sòl. Aprovat el mecanisme de devolució dels diners: Com reclamar al banc pel pagat de més.
casa unifamiliar para clausulas de suelo
16 de juliol de 2023
Clàusules sòl. Aprovat el mecanisme de devolució dels diners: Com reclamar al banc pel pagat de més.

Tal com es va anunciar aquest mes, el passat divendres 20 de gener, el Govern va aprovar el Decret Llei que estableix el mecanisme extrajudicial de negociació que permet als clients amb clàusules sòl sol·licitar a les entitats financeres els diners que els van cobrar indegudament.

A continuació expliquem les claus del mecanisme de devolució dels diners.

Qui pot iniciar el mecanisme?

Cualquier persona física que haya firmado un contrato con cláusula suelo, independientemente de si la hipoteca está cancelada o activa, podrá acogerse e iniciar este mecanismo dirigiéndose a la sucursal bancaria. La banca no té obligació de contactar individualment amb cada client amb clàusula sòl, per tant, el client no ha d’esperar a ser contactat pel banc.

Des de quin moment es pot reclamar?

El decret llei, permet als afectats presentar les seves reclamacions davant qualsevol oficina de la seva entitat a partir del dilluns 23 de gener i sense data límit.

Quant triga el banc a contestar?

El banc té un mes des d’aquest dilluns per establir els canals de comunicació i atenció que consideri necessaris.

Per tant, serà a partir del 23 de febrer quan comenci a contar el termini màxim de tres mesos que el decret ha concedit al banc per donar resposta a la reclamació rebuda. Salvant aquest primer mes, el termini de tres mesos començarà a córrer des del dia en què s’efectuï la reclamació.

Una vegada que el client hagi presentat la reclamació a l’entitat, el banc haurà de remetre-li un càlcul de la quantitat a retornar incloent els interessos reportats o, alternativament, haurà de manifestar-li les raons per les quals considera que la reclamació no procedeix.

Què ocorre si hi ha acord amb el banc?

En el cas que el client i el banc arribin a un acord, el client tindrà un termini de quinze dies per acceptar l’oferta final del banc. La compensació pactada podrà realitzar-se en efectiu o mitjançant una compensació diferent que prèviament haurà de consensuar-se per les parts.

És recomanable que, prèvia acceptació de qualsevol oferta, el client busqui assessorament a fi de conèixer si l’acord ofert pel banc resulta favorable als seus interessos.

Està obligat el banc a retornar tot el que va rebre per la clàusula sòl?

No. El banc pot negar-se a pagar si considera que la seva clàusula sòl és transparent. En cas que el banc considerés que la clàusula és abusiva, tampoc tindrà l’obligació de retornar tot el que va rebre per la clàusula sòl aplicada. D’aquesta manera, el banc té la potestat d’oferir la quantia que estimi oportuna al client i no, necessàriament, la quantia que va cobrar de més per l’aplicació de la clàusula sòl més els interessos reportats.

Podrà acudir a la via judicial?

, una vez concluido el procedimiento extrajudicial, el cliente tendrá acudir a los tribunales si el banco no le ofrece compensación o la compensación que le ofrece no le convence.